Khutbah Jum'at
 

Prof. Dr. Syekh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Alabba

Tiga Faktor Utama Kebahagiaan

30-04-2013 | 15:17:17

Sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat, akan terwujud pada tiga hal. Pertama, mensyukuri nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Kedua, bersabar dalam menerima berbagai cobaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dengan penuh keyakinan bahwa itu semuanya merupakan ketetapan Allah SWT. Ketiga, istighfar. Memohon ampun kepada Allah SWT dari berbagai dosa yang dilakukan seorang hamba. Hal ini disebabkan karena kehidupan manusia di dunia ini, tidak lepas dari tiga hal. Pertama, nikmat-nikmat Allah yang demikian banyak. Yang terus menerus diperoleh dari seorang hamba. Maka, karena hal tersebut diwajibkan oleh seorang hamba untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan mensyukuri Allah Dzat yang memberi nikmat itu. Kedua, bahwa kehidupan hamba tidak lepas dari berbagai ujian, berbagai musibah yang menimpa diri seseorang. Maka, merupakan kewajiban bagi seorang manusia untuk senantiasa menerima berbagai ujian dengan kesabaran atas ketentuan Allah dan qadho’Nya. Dengan menyakini, bahwa yang menimpa dirinya tidak mungkin akan terhindar. Dan apa yang terhindar darinya tidak mungkin akan menimpanya, dengan senantiasa berharap dengan musibah tersebut mudah-mudahan diberi balasan pahala oleh Allah SWT. Ketiga, bahwa seorang hamba tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka dari itu, dituntut untuk bertaubat kepada Allah SWT untuk memohon ampun kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar kepada Allah SWT.

Maka, kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba adalah apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur, apabila dia diuji, maka dia bersabar, dan apabila dia berdosa, maka dia mohon ampun kepada Allah SWT. Bersyukur kepada Allah adalah dengan mengakui dalam hati, bahwa Allahlah yang memberikan berbagai nikmat. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim : 7 yang maknanya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Pemberi segala nikmat adalah Allah, namun seringkali kita menganggap bahwa semua itu karena diri sendiri dan mengenyampingkan Allah. Bersyukur bukan tentang nikmat yang diberikan, tapi bersyukur kepada pemberi nikmat itu sendiri. Kita memberikan kegembiraan kita kepada pemberi nikmat akan nikmat tsbt. Namun seringkali syukur kita masih ditempatkan kepada nikmat & pemberian nikmat tsbt, bukan kepada Allah.

Kemudian dia mengucapkan dengan lisan, memuji Allah dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Allah SW berfirman dalam surah Saba’ : 13, yang maknanya : Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakiNya dari gedung-gedung yang Tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.

Kesabaran, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, seorang dalam menghadapi ujian, dia harus menerima dengan iman kepada Allah, dan bertawakkal kepada Allah SWT. Karena orang yang beriman kepada Allah, Allah akan menunjuki hatinya untuk dia bersyukur, dan dia mengakui bahwa ujian itu datangnya dari Allah SWT. Apalagi kehidupan kita merupakan tempat ujian di dunia ini. Maka, seyogyanya seorang hamba melatih dirinya untuk selalu ridha kepada keputusan-keputusan Allah. Untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah : 155, maknanya : Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Derajat Sabar ialah dengan tidak ada kebencian (tidak mempertanyakan) terhadap musibah yang menimpa. Sehingga yang harus ditampakkan adalah ridho, bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak-Nya. Sabar yang baik adalah bila orang yang tertimpa musibah tersebut tidak diketahui oleh orang lain (ia tidak mengumbar perihal musibahnya tersebut ke orang lain). Dan tidak dikeluarkan dari kata sabar apabila dengan linangan air mata.

Allahlah yang menurunkan penyakit dan memberikannya obat. Setiap penyakit diperlukan ilmu dan amal. Agama dan ilmu merupakan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Adapun cara memperkuat/menumbuhkan sabar adalah dengan : 1. Bermujahadah (bersungguh-sungguh); dengan pengetahuan yang kuat akan memperkuat agama dan iman. 2. Melatih dorongan Agama untuk melawan dorongan Hawa Nafsu; diperlukan pembiasaan, seperti pembiasaan pada anak kecil juga dengan kekuatan agama.

Memohon ampun kepada Allah SWT suatu urusan yang mulia di sisi Allah SWT sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW : Berbahagialah seorang hamba, yang dia menjumpai di dalam catatan amal perbuatannya penuh dengan istighfar, maka orang yang bahagia adalah orang yang memperbanyak beristighfar dan minta ampun kepada Allah SWT. Balasan bagi orang yang banyak beristighfar, Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah akan memberikan kepadanya berbagai macam nikmat, hujan yang lebat, harta dan kebun-kebun serta anak yang banyak. Allah SWT berfirman dalam surah Nuh : 10-12, maknanya : Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-,11. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,12. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.

Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita, bahwa beliau dalam satu majelis dihitung, beliau mengucapkan istighfar, dan bertaubat kepada Allah, lebih dari 100 kali. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW yang beliau adalah ma’shum (terhindar dari dosa). Berapa kalikah dengan kita yang banyak berbuat dosa ini?

Di dalam Alquran banyak cerita bahwa para nabi selalu mengajak istighfar. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya (Tsamud): ''Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).'' (QS Hud [11]:61).

Kepada kaum Aad, Nabi Hud berkata, ''Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.'' (QS Huud [11]:52).

Banyak orang mengira bahwa istighfar atau taubat itu cukup hanya dengan lisan. Sementara perbuatannya tetap berlanjut dalam dosa-dosa. Istighafar seperti ini, menurut para ulama, adalah istighfar setengah hati. Al Ashfahani menerangkan, ''Istighfar artinya memohon ampunan dengan ucapan dan perbuatan. Maka, perintah Allah yang artinya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.'' (QS Nuh [71]:10). Itu perintah untuk memohon ampunan dengan lisan dan perbuatan. Siapa yang mengatakan bahwa itu cukup dengan lisan saja, jelas itu perbuatan para pendusta.''

Imam An Nawawi dalam bukunya Riyadhush Shalihin berkata, ''Taubat adalah wajib atas setiap dosa.'' Bila dosa itu berhubungan dengan Allah, syaratnya ada tiga. Pertama, tinggalkan dosa-dosa tersebut. Kedua, menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulagi lagi. Tetapi, bila dosa-dosa tersebut besifat sosial, ditambah satu syarat lagi, hendaklah menyelesaikannya secara sosial, dengan mengembalikan hak-haknya jika berupa harta, atau minta maaf jika berupa ghibah atau sikap yang menyakitkan hatinya.

Banyak kisah sahabat Nabi SAW yang mengesankan, bagaimana mereka menebus dosa setelah bertaubat. Sebut saja, misalnya, Umair bin Wahab, setelah masuk Islam, ia sadar semasa kafirnya sangat memusuhi Nabi. Bahkan, ia pernah bertekad untuk membunuhnya. Mengingat dosa ini, Umair minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah langsung di tengah masyarakat Quraisy di Makkah. Rasulullah mengizinkannya. Umair berangkat. Di Makkah Umair siang dan malam berdakwah sampai tak terhitung jumlah orang-orang kafir yang masuk Islam karenanya.

Marilah senantiasa meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan selalu merasa, bahwa kita dipantau oleh Allah SWT. Dan hendaknya kita menjadikan ketaqwaan sebagai perbekalan yang terbaik untuk diri kita, karena ketaqwaan merupakan wasiat Allah bagi orang-orang terdahulu dan bagi orang-orang yang datang kemudian.

Abdullah bin Amr ibn Ash, yang diriwayatkan oleh Baihaqiy dan yang lainya, bahwa ada empat perkara, apabila empat perkara ini ada pada seorang hamba, maka Allah akan membangun baginya istana di surga. Pertama, seorang apabila dia dipelihara/dijaga oleh Allah SWT, maka dia senantiasa mengucapkan laailaaha illallah (tiada tuhan selain Allah). Kedua, apabila dia diberi Allah dia selalu memuji Allah. Ketiga, apabila dia berbuat dosa, maka dia selalu memohon ampun kepada Allah. Keempat, apabila diuji oleh Allah SWT dia mengatakan inna lillaahi wa inna ilaihi rooji’uun. (sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadaNya kami kembali)

Khutbah sebelumnya :

 • Menjadi Umat yang Terbaik
 • Urgensi Pemurnian Aqidah Dalam Membangun Bangsa
 • Kejujuran Kunci Kesuksesan
 • Menjadi Umat Nabi Muhammad yang Hakiki
 • KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PILAR NEGARA RI
 • Menyelesaikan Perbedaan
 • Mengukur Kadar Keimanan
 • KH Agoes Ali Masyhuri
 • Ukhuwah Demi Muruu’ah (Martabat)
 • Kecerdasan Spiritual
 • Hijrah, Momentum Mempererat Persaudaraan
 • Refleksi 51 Tahun Pemberontakan G-30-S/PKI
 • Urgensi Tauhid dalam Mengangkat Derajat & Martabat Muslimin
 • Kecintaan Sesama, Bukti Cinta Kepada Allah
 • Syukur dan Bahagia
 • Singa dalam Senyap
 • Berteknologi Tanpa Iman
 • Hakekat Pahlawan
 • Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan
 • Menggapai Bahagia, Hubungkan Bumi dengan Langit
 • Kehidupan Dunia Sementara
 • Takabbur dan Tawadhu’
 • Pasar dalam Islam
 • Memberi Tanpa Menyakiti
 • Ramadhan, Bulan Amar Ma’ruf Nahi Munkar
 • Hakikat Ibadah
 • Meraih Derajat Muttaqiin
 • Merindukan Ramadhan
 • Jihad Akbar Bukan Sembarang Jihad
 • Merajut Ukhuwah Islamiyah
 • Debu Takwa Pembebas Derita
 • Isra’ Mi’raj Momentum Evaluasi Shalat
 • Keutamaan Shadaqah
 • Ikhtiar, Do’a dan Tawakkal
 • Qanaah Bukti Keimanan Seseorang Kepada Allah
 • Mengemban Amanat Agama
 • Ujian, Bukti Cinta Allah kepada Hambanya
 • Menuju Kecintaan Kepada Allah Swt
 • Masa dan Manusia
 • Segera Bertaubat sebelum Terlambat
 • Kesehatan Jasmani dan Rohani
 • Memaafkan dan Mendamaikan
 • Mengungkap Hikmah Shabar
 • Membangun Bangsa dengan Imtaq dan Iptek
 • Meningkatkan Iman Dan Taqwa di Tahun 2016
 • Fadhilah Membahagiakan Orang Lain
 • Bukti Cinta Rasulullah Kepada Umatnya
 • Strategi Umat Islam Menghadapi Tantangan Global
 • Lemah Lembut dan Murah Hati
 • Keserasian Aqidah, Syariah dan Akhlak
 • Dzikirnya Orang yang Cerdik Cendikia
 • Budi Pekerti yang Luhur
 • Persatuan, Modal Kesuksesan Bangsa
 • Pentingnya Belajar dari Sejarah
 • Mewaspadai Golongan Ekstrim
 • Menemukan “Ibrahim” Era Baru
 • Amalan Subtansional
 • Bermuamalah dengan Non Muslim
 • Merdeka dalam Perspektif Islam
 • Mempertahankan Persaudaraan dalam Bingkai Iman
 • Petunjuk Allah dalam Menghadapi Cobaan Hidup
 • Amalan Penting Pasca Ramadhan
 • Wakaf dan Kesejahteraan Umat
 • Jiwa Yang Fitrah, Kunci Kebahagiaan Dunia Akhirat
 • 5 Wasiat Menuju Pribadi Unggul
 • Syawwal, Bulan Peningkatan
 • Puasa, Makna dan Filosofinya
 • Berbenah Diri Menyambut Bulan Suci
 • Konsep Beragama dalam Bingkai Nkri
 • Pedoman Pergaulan dalam Rumah Tangga
 • Makna Shalat, Historis dan Filosofis
 • Essensi Shalat dalam Kehidupan
 • Penghargaan untuk Merubah Masa Depan
 • Beri Upah Pekerja, Sebelum Keringat Menetes
 • Keseimbangan Materi dan Nurani
 • Orang-Orang yang Jauh dari Hidayah Allah
 • Ayat-ayat Allah di Alam Semesta
 • Islam Kaafah dalam Berbangsa dan Bernegara
 • Muslim yang Ikhlas
 • Ancaman Orang yang Mengabaikan Zakat
 • Dampak Kesehatan Jiwa Terhadap Kesehatan Jasmani
 • Urgensi Musyawarah dalam Setiap Urusan
 • Pedoman Memilih Pemimpin Menurut Pandangan Islam
 • Keluhuran Akhlak Jaminan Kejayaan Bangsa
 • Empat Pilar Akhlaq Mulia
 • Jihad Melawan Hawa Nafsu
 • Sifat Orang Kafir
 • Berhati-Hati dengan Tipudaya Dunia
 • Unjuk Rasa dalam Islam
 • Refleksi di Tahun Baru
 • Mengenal Hadis-Hadis Israiliyaat
 • Fleksibelitas dalam Hukum Islam
 • Teladan Rasulullah dalam Intrepreneurship
 • Mewujudkan Islam Kaaffah (Menyeluruh)
 • Membangun Masyarakat Bermartabat, Mewujudkan Negara Damai Sejahtera
 • Hidup Mulia dengan Islam
 • Haji dan Perbaikan Moral Umat
 • Urgensi Bersahabat dengan Orang yang Shalih
 • Menyongsong Era Baru Kepemimpinan Nasional
 • Ekonomi Islam dan Konvensional
 • Menegakkan dan Memelihara Keutamaan Islam
 • Memupuk Jiwa Berkurban
 • Dunia Adalah Ladang Akhirat
 • Kemerdekaan yang Hakiki
 • Urgensi Mengajak Kepada Kebaikan
 • Manusia Adalah Makhluk Fitri
 • Dusta Merupakan Sumber Malapetaka
 • Mempersiapkan Diri Menghadapi Bulan Suci
 • Menjaga Diri Dengan Yang Halal
 • Menimba Hikmah Kisah Nabi Isa a.s.
 • Akibat Orang Yang Menukar Ayat-Ayat Allah
 • Manajemen Dakwah Efektif Aplikatif
 • Kedekatan Manusia di Sisi Allah Swt
 • Membangun Karakter Asmaul Husna
 • Keutamaan Jihad Dengan Harta
 • Keteladanan Rasulullah Saw
 • Kearifan Lokal Dalam Perspektif Islam
 • Mendalami Makna Ukhuwah
 • Peran Ulama’ Dalam Kehidupan Bernegara
 • Islam Agama Universal
 • Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur’an
 • Tugas Rasul Penyempurna Akhlak Manusia
 • Meneladani Figur Rosulullah SAW
 • Makna Muhasabah (Evaluasi Diri)
 • Petunjuk Rasulullah Tentang Alam Kubur
 • Islam Dan Terjaganya Perilaku
 • Membentuk Muslim Unggul
 • Ilmu Waris, Bagian Dari Agama dan Setengah Dari Ilmu
 • Menggapai Derajat Dengan Ilmu Pengetahuan
 • Upaya Mewujudkan Khoira Ummat (Umat Tebaik)
 • Amalan-Amalan Dalam Rangka Mengisi Tahun Baru Hijriyah
 • Syukur Menjadi Bangsa Indonesia
 • Spirit Tahun Baru Hijriyah
 • Indikator Haji yang Mabrur
 • Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Peradaban Masa Kini
 • Problematika Umat
 • Seputar Ibadah Haji dan Umrah
 • Kemiskinan dalam Pandangan Islam
 • Muslim Selektif Produktif
 • Syahadat, Makna dan Konsekuensinya
 • Menata Hidup dan Kehidupan Dalam Perspektif Islam
 • Urgensi Mempertahankan Kualitas Ibadah
 • Tasamuh, Ta’awun dan Tadlomun
 • Sillaturrahim Dalam Lebaran
 • Kewajiban Dakwah Dalam Berbagai Situasi dan Kondisi
 • Keluh Kesah Manusia Dalam Hidup
 • Amalan-Amalan Penguat Iman
 • Mempertahankan Aqidah di Tengah Benturan Budaya
 • Antara Hak dan Tanggung Jawab
 • Meyakini Kebenaran Ayat-Ayat Al Qur’an
 • Menjaga Diri dan Keluarga dari Api Neraka
 • Nilai Kehidupan
 • Konsep Islam Mengikis Korupsi
 • Shalat Kematian
 • Mempertanyakan Ukhuwah Kita
 • Tiga Faktor Utama Kebahagiaan
 • Menyelaraskan Perkataan Dengan Perbuatan
 • Mengenal Penyakit Hati
 • Pentingnya Menuntut Ilmu dan Kewajiban Mengamalkannya
 • Lezatnya Iman
 • Prinsip-Prinsip Universal Toleransi Antar Umat Beragama
 • Islam, Ya'luu Walaa Yu'laa 'Alaih
 • Islam, dan Ajaran Jihad
 • Kisah Teladan Sahabat Nabi Muhammad Saw
 • Membumikan Akhlak Mulia Dalam Kehidupan
 • Nabi Isa, Kisah dan Hikmahnya
 • Antara Iman dan Amal Sholih
 • Nabi Muhammad Saw, Figur Teladan Umat
 • Menggapai Derajat Siddiqin
 • Dahsyatnya Kiamat dan Tanda Kedatangannya
 • Makna Muhasabah (Evaluasi Diri)
 • Amalan Ahlus Sunnah Wal Jamaah
 • Berinvestasi Dengan Wakaf
 • Ilmu, Simbol Kejayaan Umat
 • Ijabah Do’a
 • Islam Dan Sistem Ekonomi
 • Menggapai Hidup Berkualitas
 • Muhasabah dan Muroqobah, Jalan Menuju Taqwa
 • Hikmah Memperingati Hari Pahlawan
 • Yang Diridhoi Dan Yang Dimurkai Allah
 • Hikmah Ibadah Haji
 • Esensi Haji Mabrur
 • Pola Hidup Sehat Menurut AlQur'an
 • Berdakwah Dengan Hikmah
 • Komunisme dan Bahaya Komunis
 • Cinta Allah Kepada Hambanya
 • Menjaga Diri Dari Makanan Dan Minuman Yang Haram
 • Wibawa Umat
 • Menuntut Ilmu Tanpa Batas
 • Rahasia Keberkahan Ramadhan
 • Menggapai Puncak Keimanan
 • Mendalami Makna Ukhuwah
 • Amalan Penting Menyambut Bulan Ramadhan
 • Memurnikan Niat, Menyongsong Bulan Ramadhan
 • Menempuh Jalan Lurus, Dunia Hingga Akhirat
 • Makna Isra’ Mi’raj Dalam Kehidupan
 • Kiat Memperbaiki Moralitas Bangsa
 • Membumikan Akhlak Rasulullah Saw
 • Membangun Generasi Rabbany
 • Kisah Nabi Isa Dalam Al-Quran Dan Injil
 • Kepemimpinan Rabbani
 • Sufi Dan Sufisme Di Era Global
 • Menggapai Hidup Bahagia
 • Penyakit Hati Dan Obat Penawarnya
 • Peranan Masjid Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat
 • Batas-Batas Toleransi Antar Umat Beragama
 • Bulan Kemuliaan Antara Islam Dan Jawa
 • Politik, Antara Norma Dan Realita
 • Aqidah Dan Akhlaq Seorang Pemimpin
 • Rasulullah Tauladan Sepanjang Zaman
 • Mengapa Syi'ah Bermasalah
 • Keunggulan Syariat Allah Swt
 • Hikmah Dzikrul Maut
 • Kiat Mengikis Tradisi Khurofat
 • Istiqomah Tahun 2012
 • Membangun Surga Dalam Keluarga
 • Menggapai Rahmat Allah
 • Hijrah, Upaya Mempertahankan Aqidah
 • Kewajiban Dakwah Bagi Setiap Muslim
 • Dakwah di Tengah Kemajemukan Umat
 • Islam Mengutamakan Kualitas Bukan Kuantitas
 • Menuju Arah Pendidikan Yang Ideal
 • Sucikan Harta Dengan Berderma
 • Terapi Penyakit Hati
 • Strategi Menghadapi Ghozwul Fikri
 • Hakekat Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam
 • Urgensi Mengenal Produk Halal dan Baik
 • Mempertahankan Fithrah Manusia
 • Kembali Kepada Allah
 • Merenungi Alam Raya
 • Memperkokoh Ukhuwah Islamiyah
 • Merefleksikan Puasa Ramadhan
 • Tantangan Da'wah di Era Global
 • Kewajiban Memberantas Kemungkaran
 • Persiapan Menghadapi Puasa Ramadhan
 • Islam Agama Nasehat
 • Hak Terhadap Allah, Terhadap Diri Sendiri Dan Terhadap Sesama
 • Kontektualisasi Pemahaman Isra’ Mi’raj
 • Hidup Damai Dengan Islam
 • Doa, Senjata Orang Beriman
 • Kedudukan Wanita Dalam Perspektif Islam
 • Mengikis Budaya Korupsi
 • Cuci Otak
 • Menggapai Rahmat Dengan Taubat
 • Keseimbangan Investasi Dunia Akhirat
 • Urgensi Mendahulukan Kualitas Atas Kuantitas Dalam Beramal
 • Manusia-Manusia Unik Dalam Alqur’an
 • Amar Makruf Nahi Mungkar
 • Memupuk Kepedulian Sosial
 • Pilar-Pilar Kejayaan Islam
 • Keunggulan Ajaran Islam
 • Keagungan Akhlak Rasulullah Saw
 • Rasululloh Sebagai Uswah
 • Keteladanan Kisah Nabi Nuh As
 • Keutamaan Shalat Lail
 • Niat Pangkal Seluruh Aktivitas
 • Membentuk Keshalihan Ritual dan Sosial
 • Dunia Sebagai Ladang Akhirat
 • Muhasabah Tahun Baru
 • Batas-batas Toleransi Antar Umat Beragama
 • Do’a, Perisai Mukmin
 • Islam Agama Seluruh Nabi dan Rasul
 • Mengenang Kembali Makna Hijriyah
 • Risywah, Macam dan Bahayanya
 • Iman Sebagai Kekuatan Moral
 • Bahagia Saat Orang Lain Bahagia
 • Islam Kenikmatan Yang Agung dan Sempurna
 • Penyakit Sosial dalam Sorotan Syariat
 • Manusia Makhluk Fitri
 • Kiat Mencapai Derajat Taqwa
 • Riya’, Penyakit Amal Kebajikan
 • Membentuk Kesehatan Jasmani dan Rohani
 • Mengantisipasi Aliran Sesat
 • Urgensi Membaca dan mengamalkan Al-Qur’an
 • Musik Bata
 • Sedekah yang Barakah
 • Nilai Pendidikan Ramadhan
 • Dr. H. Imam Mawardi, MA
 • Nikah, Hakikat dan Urgensinya
 • Pengendalian Hawa Nafsu
 • Memberantas Kebodohan
 • Menggapai Hidup Barakah
 • Profil Manusia Bertaqwa
 • Akhlaq Mahmudah dan Akhlaq Madzmumah
 • Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar
 • Urgensi Ukhuwah Islamiyah
 • Syirik, Macam dan Bahayanya
 • Bersihkan Harta dan Hati untuk Bangun Negeri
 • Menghadapi Ujian Tahta Harta Dan Wanita