Khutbah Jum'at
 

KH Abdusshomad Buchori

Ramadhan, Bulan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

30-08-2016 | 11:18:09

Rukun Islam ada lima : syahadat, zakat, puasa dan haji. Kelima rukun ini harus ditegakkan jika mengaku sebagai seorang muslim. Puasa Ramadhan adalah wajib bagi umat Islam sebagai orang muslim sebagai mukallaf akil baligh. Momen bulan Ramadhan ini mari kita manfaatkan maksimal untuk beramal ma'ruf nahi mungkar (mengajak kepada kebaikan karena Allah melarang dan mencegah hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama).

Sholat diwajibkan adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj sebagai salah satu seleksi untuk mengkristalisasikan siapa orang mukmin yang sungguhan yang mendukung kepada Rasulullah. Dalam membangun negara diperlukan seleksi, agar diketahui siapa yang berpartisipasi dalam pembangunan suatu bangsa. Jadi Rasul mengenalkan Tuhan Laailaahaillallaah (tiada tuhan kecuali Allah). Bagi umat Islam wajib yakin, bahwa Tuhannya adalah Allah. Maka, jika menjadi pemimpin ketika pidato di forum terbuka jangan malu-malu menyebut Allah.

Banyak dijumpai keterangan yang memerintahkan supaya mengajak berbuat baik dan melarang perbuatan munkar. Malah hal tersebut dinyatakan memiliki kedudukan yang lebih tinggi nilainya daripada Jihad membunuh orang yang ingkar pada Allah dan RosulNya.

Dalam salah satu hadis di riwayatkan “Abu Zar al ghiffari berkata : Abu Bakar Siddik R.A bertanya pada Nabi : Ya Rosullallah, adakah jihad yang lain kecuali memerangi orang-orang musyrikin, orang yang mempersekutukan Allah ? Rosullullah menjawab : ada, hai abu bakar. Bahwasanya Allah Ta’ala mempunyai pejuang-pejuang (mujahidin) dimuka bumiini yang lebih utama dari pada pahlawan-pahlawan (syuhada) yang hidup, yang memperoleh rezeki, yang berjalan diatas muka bumi. Allah bangga dengan mereka, pada malaikat malaikat di langit dan dihiasi untuk mereka itu surge, sebagaimana Ummu Salamah berhias untuk rosullullah. Abu Bakar bertanya lagi: siapakah mereka itu ya Rosullullah ? “ Nabi menjawab “ Orang – orang yang mengajak berbuat baik (ma’ruf) dan melarang berbuat jahat (munkar), berkasih- kasihan pada jalan Allah dan marah pada jalan Allah”.

Pada hadist di atas , Rosullullah menegaskan bahwa bakti orang yang melakukan Amar ma’ruf nahi munkar itu adalah suatu jihad yang memiliki nilai tinggi pada sisi Allah SWT. Fungsi dan kedudukan kaum muslimin dalam menghadapi tugas kemasyarakatan ditegaskan dalam Al- Qur’an : “ Kamu adalah ummat yang paling baik, yang dilahirkan untuk kepentingan manusia, menyuruh mengerjakan yang baik dan melarang membuat yang jahat, serta beriman pada Allah”. ( Al –Imran 110).

Pada ayat tersebut diatas ditegaskan oleh tuhan, bahwa kaum muslimin memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah umat manusia, sebab mereka mempunyai tiga sikap hidup yang nyata, yaitu : 1. Menyuruh berbuat baik. 2. Melarang berbuat jahat. 3. Beriman pada Allah. Disinilah terletak keistimewaan doktrin (ajaran) Islam, karena ketiga sikap hidup yang positif itu tidaklah dijumpai pada ajaran – ajaran agama yang lain. Tidak ada agama lain yang mengajarkan begitu tegas bahwa “mengajak berbuat baik dan melarang berbuat jahat “ sebagai satu kewajiban pribadi bagi tiap-tiap pemeluknya, seperti yang di ajarkan oleh islam.

Lebih jauh islam adalah satu agama yang mengandung ajaran-ajaran kemasyarakatan yang mengatur hubungan antara manusia denga manusia bagaikan satu tubuh, jika sebagian menderita sakit maka seluruh tubuh akan merasakannya. Tidaklah cukup seorang muslim menjadi seorang yang baik saja yang hanya hiodup untuk kebahagiaan dan kemanfaatan dirinya. Tapi disamping itu dia harus memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan kepada manusia yang lain dengan jalan mengajak berbuat baik seperti kebaikan yang diperbuatnya.

Tidak cukup seorang muslim sekedar mencegah dirinya sendiri tidak berbuat jahat, tapi dia harus pula melarang manusia yang lain supaya tidak melakukan kejahatan. Inilah yang di maksud dengan keistimewaan doktrin(ajaran0islam.Justru karena keistimewaan itu maka kaum muslimin di karuniakan allah kedudukan yang paling baik diantara ummat –ummat dalam sejarah dari Zaman ke Zaman. Dalam mengajak kebaikan harus dimulai dari orang yang mengajak. Ancaman berat dari Allah kepada mereka yang menyuruh kebaikan kepada orang lain, akan tetapi dirinya malah gemar melakukan perbuatan maksiat.

”Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian melakukan. Sungguh besar kemarahan Allah, ketika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan.” (As Shaf [61]: 2,3)

Mengajak kebaikan adalah sebuah kewajiban, akan tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemampuan diri. Allah Ta’ala berfirman, ”Allah tidak membebani sesorang kecuali sesuai dengan kemampuannya”. (Al Baqarah: 286).

Ketika kita melihat kemungkaran, maka untuk merubahnya, hendaknya menggunakan cara yang paling halus terlebih dahulu, yakni dengan nasehat yang sopan. Baru, ketika nasihat tidak berguna, maka kita memerlukan penggunaan nasehat yang lebih tegas. Namun, ketika teguran keras tidak berfungsi, boleh pelaku amar ma’ruf menggunakan kekuasaan (melapor pada petugas yang berwenang) . ”Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaknya ia rubah dengan tangannya...” (HR Muslim).

Tangan dimaksudkan ialah kekuasaan (petugas hukum), sebagai rakyat biasa Cuma berusaha mencegah, bukan menghukum, karena yang berhak menghukum ialah penegak Hukum (Hakim/Pengadilan) Misalkan, bila kita mengajak kebaikan berpotensi timbul pertengkaran bersenjata, maka harus dihentikan, karena pertumpahan darah adalah dampak buruk yang lebih besar. Jangan sampai niat baik mengajak kebaikan menjadi Debat Kusir hanya karena masalah khilafiyah sehingga menjadi timbul perasaan Benci dengan sesama Muslim.

Keutamaan orang yang beramar ma’ruf nahi mungkar :
Pertama, gugurnya Kewajiban. Jika seseorang telah melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar maka gugurlah kewajibannya, berhasil ataupun tidak berhasil. Karena tugasnya hanyalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran semampunya, sedangkan hasilnya Allahlah yang menentukannya. Sehingga ketika ia telah melaksanakan kewajiban, maka di akhirat ia tidak akan dituntut lagi. Dalam kisah ‘Ashhabussabt’ yaitu orang-orang dari bani Israel yang melanggar perintah Allah untuk beribadah di hari Sabtu dan meninggalkan kegiatan duniawi, orang-orang shaleh diantara mereka menasehati mereka walaupun mereka tahu bahwa bani israel sangat sulit dianasehati, namun mereka ingin melepaskan tanggung jawab dihadapan Allah ta’ala : “Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: “Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang Amat keras?” mereka menjawab: “Agar Kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-A’raf : 164)

Kedua, suatu Bentuk Syukur Sekaligus Mendapatkan Pahala Sedekah. Amar ma’ruf nahi munkar adalah bentuk syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wata’ala atas segala nikmatnya khususnya nikmat sehat. Nabi SAW bersabda : “Setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antara kalian menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya; maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma’ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah.” (HR. muslim No.720) Sedangkan orang yang senantiasa bersyukur Allah akan menambah nikmatnya, Allah berfiman: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.” (QS. Ibrahim: 7)

Ketiga, turunnya Rahmat Allah. Diantara sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wata’ala adalah amar ma’ruf nahi munkar. Karena dengannyalah masyarakat menjadi terkontrol, dengannyalah mereka terdorong melakukan kebaikan walaupun sedikit, dan dengannyalah api kemungkaran bisa padam. Sehingga dengan adanya amar ma’ruf nahu munkar penduduk suatu negeri akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman :“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf :96)

Keempat, dihapusnya Dosa. Nabi SAW bersabda: “Fitnah seorang laki-laki di tengah keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya dan tetangganya, dapat dihapuskan dengan puasa, shalat, shadaqah dan amar ma’ruf nahi mungkar” (HR. Bukhari)

Kelima, dikabulkannya Do’a. Nabi SAW bersabda :“Serulah kepada kebaikan, dan cegahlah kemungkaran sebelum kalian berdoa sedang Allah tidak mengabulkannya.”(HR. Ibnu Majah)

Keenam, mendapat Kabar Gembira. “Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku’, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.” (QS. At-Taubah : 112)

Ketujuh, termasuk Orang-orang yang Beruntung. Allah berfirman :“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran : 104)

Khutbah sebelumnya :

 • Menjadi Umat yang Terbaik
 • Urgensi Pemurnian Aqidah Dalam Membangun Bangsa
 • Kejujuran Kunci Kesuksesan
 • Menjadi Umat Nabi Muhammad yang Hakiki
 • KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PILAR NEGARA RI
 • Menyelesaikan Perbedaan
 • Mengukur Kadar Keimanan
 • KH Agoes Ali Masyhuri
 • Ukhuwah Demi Muruu’ah (Martabat)
 • Kecerdasan Spiritual
 • Hijrah, Momentum Mempererat Persaudaraan
 • Refleksi 51 Tahun Pemberontakan G-30-S/PKI
 • Urgensi Tauhid dalam Mengangkat Derajat & Martabat Muslimin
 • Kecintaan Sesama, Bukti Cinta Kepada Allah
 • Syukur dan Bahagia
 • Singa dalam Senyap
 • Berteknologi Tanpa Iman
 • Hakekat Pahlawan
 • Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan
 • Menggapai Bahagia, Hubungkan Bumi dengan Langit
 • Kehidupan Dunia Sementara
 • Takabbur dan Tawadhu’
 • Pasar dalam Islam
 • Memberi Tanpa Menyakiti
 • Ramadhan, Bulan Amar Ma’ruf Nahi Munkar
 • Hakikat Ibadah
 • Meraih Derajat Muttaqiin
 • Merindukan Ramadhan
 • Jihad Akbar Bukan Sembarang Jihad
 • Merajut Ukhuwah Islamiyah
 • Debu Takwa Pembebas Derita
 • Isra’ Mi’raj Momentum Evaluasi Shalat
 • Keutamaan Shadaqah
 • Ikhtiar, Do’a dan Tawakkal
 • Qanaah Bukti Keimanan Seseorang Kepada Allah
 • Mengemban Amanat Agama
 • Ujian, Bukti Cinta Allah kepada Hambanya
 • Menuju Kecintaan Kepada Allah Swt
 • Masa dan Manusia
 • Segera Bertaubat sebelum Terlambat
 • Kesehatan Jasmani dan Rohani
 • Memaafkan dan Mendamaikan
 • Mengungkap Hikmah Shabar
 • Membangun Bangsa dengan Imtaq dan Iptek
 • Meningkatkan Iman Dan Taqwa di Tahun 2016
 • Fadhilah Membahagiakan Orang Lain
 • Bukti Cinta Rasulullah Kepada Umatnya
 • Strategi Umat Islam Menghadapi Tantangan Global
 • Lemah Lembut dan Murah Hati
 • Keserasian Aqidah, Syariah dan Akhlak
 • Dzikirnya Orang yang Cerdik Cendikia
 • Budi Pekerti yang Luhur
 • Persatuan, Modal Kesuksesan Bangsa
 • Pentingnya Belajar dari Sejarah
 • Mewaspadai Golongan Ekstrim
 • Menemukan “Ibrahim” Era Baru
 • Amalan Subtansional
 • Bermuamalah dengan Non Muslim
 • Merdeka dalam Perspektif Islam
 • Mempertahankan Persaudaraan dalam Bingkai Iman
 • Petunjuk Allah dalam Menghadapi Cobaan Hidup
 • Amalan Penting Pasca Ramadhan
 • Wakaf dan Kesejahteraan Umat
 • Jiwa Yang Fitrah, Kunci Kebahagiaan Dunia Akhirat
 • 5 Wasiat Menuju Pribadi Unggul
 • Syawwal, Bulan Peningkatan
 • Puasa, Makna dan Filosofinya
 • Berbenah Diri Menyambut Bulan Suci
 • Konsep Beragama dalam Bingkai Nkri
 • Pedoman Pergaulan dalam Rumah Tangga
 • Makna Shalat, Historis dan Filosofis
 • Essensi Shalat dalam Kehidupan
 • Penghargaan untuk Merubah Masa Depan
 • Beri Upah Pekerja, Sebelum Keringat Menetes
 • Keseimbangan Materi dan Nurani
 • Orang-Orang yang Jauh dari Hidayah Allah
 • Ayat-ayat Allah di Alam Semesta
 • Islam Kaafah dalam Berbangsa dan Bernegara
 • Muslim yang Ikhlas
 • Ancaman Orang yang Mengabaikan Zakat
 • Dampak Kesehatan Jiwa Terhadap Kesehatan Jasmani
 • Urgensi Musyawarah dalam Setiap Urusan
 • Pedoman Memilih Pemimpin Menurut Pandangan Islam
 • Keluhuran Akhlak Jaminan Kejayaan Bangsa
 • Empat Pilar Akhlaq Mulia
 • Jihad Melawan Hawa Nafsu
 • Sifat Orang Kafir
 • Berhati-Hati dengan Tipudaya Dunia
 • Unjuk Rasa dalam Islam
 • Refleksi di Tahun Baru
 • Mengenal Hadis-Hadis Israiliyaat
 • Fleksibelitas dalam Hukum Islam
 • Teladan Rasulullah dalam Intrepreneurship
 • Mewujudkan Islam Kaaffah (Menyeluruh)
 • Membangun Masyarakat Bermartabat, Mewujudkan Negara Damai Sejahtera
 • Hidup Mulia dengan Islam
 • Haji dan Perbaikan Moral Umat
 • Urgensi Bersahabat dengan Orang yang Shalih
 • Menyongsong Era Baru Kepemimpinan Nasional
 • Ekonomi Islam dan Konvensional
 • Menegakkan dan Memelihara Keutamaan Islam
 • Memupuk Jiwa Berkurban
 • Dunia Adalah Ladang Akhirat
 • Kemerdekaan yang Hakiki
 • Urgensi Mengajak Kepada Kebaikan
 • Manusia Adalah Makhluk Fitri
 • Dusta Merupakan Sumber Malapetaka
 • Mempersiapkan Diri Menghadapi Bulan Suci
 • Menjaga Diri Dengan Yang Halal
 • Menimba Hikmah Kisah Nabi Isa a.s.
 • Akibat Orang Yang Menukar Ayat-Ayat Allah
 • Manajemen Dakwah Efektif Aplikatif
 • Kedekatan Manusia di Sisi Allah Swt
 • Membangun Karakter Asmaul Husna
 • Keutamaan Jihad Dengan Harta
 • Keteladanan Rasulullah Saw
 • Kearifan Lokal Dalam Perspektif Islam
 • Mendalami Makna Ukhuwah
 • Peran Ulama’ Dalam Kehidupan Bernegara
 • Islam Agama Universal
 • Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur’an
 • Tugas Rasul Penyempurna Akhlak Manusia
 • Meneladani Figur Rosulullah SAW
 • Makna Muhasabah (Evaluasi Diri)
 • Petunjuk Rasulullah Tentang Alam Kubur
 • Islam Dan Terjaganya Perilaku
 • Membentuk Muslim Unggul
 • Ilmu Waris, Bagian Dari Agama dan Setengah Dari Ilmu
 • Menggapai Derajat Dengan Ilmu Pengetahuan
 • Upaya Mewujudkan Khoira Ummat (Umat Tebaik)
 • Amalan-Amalan Dalam Rangka Mengisi Tahun Baru Hijriyah
 • Syukur Menjadi Bangsa Indonesia
 • Spirit Tahun Baru Hijriyah
 • Indikator Haji yang Mabrur
 • Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Peradaban Masa Kini
 • Problematika Umat
 • Seputar Ibadah Haji dan Umrah
 • Kemiskinan dalam Pandangan Islam
 • Muslim Selektif Produktif
 • Syahadat, Makna dan Konsekuensinya
 • Menata Hidup dan Kehidupan Dalam Perspektif Islam
 • Urgensi Mempertahankan Kualitas Ibadah
 • Tasamuh, Ta’awun dan Tadlomun
 • Sillaturrahim Dalam Lebaran
 • Kewajiban Dakwah Dalam Berbagai Situasi dan Kondisi
 • Keluh Kesah Manusia Dalam Hidup
 • Amalan-Amalan Penguat Iman
 • Mempertahankan Aqidah di Tengah Benturan Budaya
 • Antara Hak dan Tanggung Jawab
 • Meyakini Kebenaran Ayat-Ayat Al Qur’an
 • Menjaga Diri dan Keluarga dari Api Neraka
 • Nilai Kehidupan
 • Konsep Islam Mengikis Korupsi
 • Shalat Kematian
 • Mempertanyakan Ukhuwah Kita
 • Tiga Faktor Utama Kebahagiaan
 • Menyelaraskan Perkataan Dengan Perbuatan
 • Mengenal Penyakit Hati
 • Pentingnya Menuntut Ilmu dan Kewajiban Mengamalkannya
 • Lezatnya Iman
 • Prinsip-Prinsip Universal Toleransi Antar Umat Beragama
 • Islam, Ya'luu Walaa Yu'laa 'Alaih
 • Islam, dan Ajaran Jihad
 • Kisah Teladan Sahabat Nabi Muhammad Saw
 • Membumikan Akhlak Mulia Dalam Kehidupan
 • Nabi Isa, Kisah dan Hikmahnya
 • Antara Iman dan Amal Sholih
 • Nabi Muhammad Saw, Figur Teladan Umat
 • Menggapai Derajat Siddiqin
 • Dahsyatnya Kiamat dan Tanda Kedatangannya
 • Makna Muhasabah (Evaluasi Diri)
 • Amalan Ahlus Sunnah Wal Jamaah
 • Berinvestasi Dengan Wakaf
 • Ilmu, Simbol Kejayaan Umat
 • Ijabah Do’a
 • Islam Dan Sistem Ekonomi
 • Menggapai Hidup Berkualitas
 • Muhasabah dan Muroqobah, Jalan Menuju Taqwa
 • Hikmah Memperingati Hari Pahlawan
 • Yang Diridhoi Dan Yang Dimurkai Allah
 • Hikmah Ibadah Haji
 • Esensi Haji Mabrur
 • Pola Hidup Sehat Menurut AlQur'an
 • Berdakwah Dengan Hikmah
 • Komunisme dan Bahaya Komunis
 • Cinta Allah Kepada Hambanya
 • Menjaga Diri Dari Makanan Dan Minuman Yang Haram
 • Wibawa Umat
 • Menuntut Ilmu Tanpa Batas
 • Rahasia Keberkahan Ramadhan
 • Menggapai Puncak Keimanan
 • Mendalami Makna Ukhuwah
 • Amalan Penting Menyambut Bulan Ramadhan
 • Memurnikan Niat, Menyongsong Bulan Ramadhan
 • Menempuh Jalan Lurus, Dunia Hingga Akhirat
 • Makna Isra’ Mi’raj Dalam Kehidupan
 • Kiat Memperbaiki Moralitas Bangsa
 • Membumikan Akhlak Rasulullah Saw
 • Membangun Generasi Rabbany
 • Kisah Nabi Isa Dalam Al-Quran Dan Injil
 • Kepemimpinan Rabbani
 • Sufi Dan Sufisme Di Era Global
 • Menggapai Hidup Bahagia
 • Penyakit Hati Dan Obat Penawarnya
 • Peranan Masjid Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat
 • Batas-Batas Toleransi Antar Umat Beragama
 • Bulan Kemuliaan Antara Islam Dan Jawa
 • Politik, Antara Norma Dan Realita
 • Aqidah Dan Akhlaq Seorang Pemimpin
 • Rasulullah Tauladan Sepanjang Zaman
 • Mengapa Syi'ah Bermasalah
 • Keunggulan Syariat Allah Swt
 • Hikmah Dzikrul Maut
 • Kiat Mengikis Tradisi Khurofat
 • Istiqomah Tahun 2012
 • Membangun Surga Dalam Keluarga
 • Menggapai Rahmat Allah
 • Hijrah, Upaya Mempertahankan Aqidah
 • Kewajiban Dakwah Bagi Setiap Muslim
 • Dakwah di Tengah Kemajemukan Umat
 • Islam Mengutamakan Kualitas Bukan Kuantitas
 • Menuju Arah Pendidikan Yang Ideal
 • Sucikan Harta Dengan Berderma
 • Terapi Penyakit Hati
 • Strategi Menghadapi Ghozwul Fikri
 • Hakekat Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam
 • Urgensi Mengenal Produk Halal dan Baik
 • Mempertahankan Fithrah Manusia
 • Kembali Kepada Allah
 • Merenungi Alam Raya
 • Memperkokoh Ukhuwah Islamiyah
 • Merefleksikan Puasa Ramadhan
 • Tantangan Da'wah di Era Global
 • Kewajiban Memberantas Kemungkaran
 • Persiapan Menghadapi Puasa Ramadhan
 • Islam Agama Nasehat
 • Hak Terhadap Allah, Terhadap Diri Sendiri Dan Terhadap Sesama
 • Kontektualisasi Pemahaman Isra’ Mi’raj
 • Hidup Damai Dengan Islam
 • Doa, Senjata Orang Beriman
 • Kedudukan Wanita Dalam Perspektif Islam
 • Mengikis Budaya Korupsi
 • Cuci Otak
 • Menggapai Rahmat Dengan Taubat
 • Keseimbangan Investasi Dunia Akhirat
 • Urgensi Mendahulukan Kualitas Atas Kuantitas Dalam Beramal
 • Manusia-Manusia Unik Dalam Alqur’an
 • Amar Makruf Nahi Mungkar
 • Memupuk Kepedulian Sosial
 • Pilar-Pilar Kejayaan Islam
 • Keunggulan Ajaran Islam
 • Keagungan Akhlak Rasulullah Saw
 • Rasululloh Sebagai Uswah
 • Keteladanan Kisah Nabi Nuh As
 • Keutamaan Shalat Lail
 • Niat Pangkal Seluruh Aktivitas
 • Membentuk Keshalihan Ritual dan Sosial
 • Dunia Sebagai Ladang Akhirat
 • Muhasabah Tahun Baru
 • Batas-batas Toleransi Antar Umat Beragama
 • Do’a, Perisai Mukmin
 • Islam Agama Seluruh Nabi dan Rasul
 • Mengenang Kembali Makna Hijriyah
 • Risywah, Macam dan Bahayanya
 • Iman Sebagai Kekuatan Moral
 • Bahagia Saat Orang Lain Bahagia
 • Islam Kenikmatan Yang Agung dan Sempurna
 • Penyakit Sosial dalam Sorotan Syariat
 • Manusia Makhluk Fitri
 • Kiat Mencapai Derajat Taqwa
 • Riya’, Penyakit Amal Kebajikan
 • Membentuk Kesehatan Jasmani dan Rohani
 • Mengantisipasi Aliran Sesat
 • Urgensi Membaca dan mengamalkan Al-Qur’an
 • Musik Bata
 • Sedekah yang Barakah
 • Nilai Pendidikan Ramadhan
 • Dr. H. Imam Mawardi, MA
 • Nikah, Hakikat dan Urgensinya
 • Pengendalian Hawa Nafsu
 • Memberantas Kebodohan
 • Menggapai Hidup Barakah
 • Profil Manusia Bertaqwa
 • Akhlaq Mahmudah dan Akhlaq Madzmumah
 • Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar
 • Urgensi Ukhuwah Islamiyah
 • Syirik, Macam dan Bahayanya
 • Bersihkan Harta dan Hati untuk Bangun Negeri
 • Menghadapi Ujian Tahta Harta Dan Wanita