Kajian Rutin Ba'da Shubuh 2017

NO

WAKTU

HARI

KE

MATERI KAJIAN

PENCERAMAH

1

 

 

 SHUBUH

 

AHAD

I

Peradaban Islam

Dr. KH. Imam Mawardi, MA

II, IV, V.

Tematik (bervariasi)

Penceramah bergantian tiap Ahad

III

Keluarga Sakinah

Drs. KH. Ilhamullah Sumarkhan, M.Ag

2

 

 

 

SHUBUH

SENIN

I,III

Fadhilah Al-Qur'an

Ust. H. Ahmad Muzakki Al Hafidz

II

Tafsir Ayat Ekonomi Islam

Dr. KH. Abdussalam Nawawi, M.Ag

IV

Qiro'ah Sab'ah

Ust. H. Mudawi Al Hafidz

V

Al Hikam

KH. Misbahul Munir, M.Ag

3

 

 

 

SHUBUH

SELASA

I, III

Tafsir Tahlili (Analisis)

Prof. Dr. Hm. Roem Rowi, MA

II

Kitab Riyadlussholihin

KH. Abdussomad Buchori

IV

Kitab Ta'lim Muta'alim

Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag

V

Hadits

Prof. Dr H. Ali Mudhofir, M.Ag

4

 

 

 

SHUBUH

RABU

I, V

Hadits

Prof. Dr. HM. Idri, M.Ag

II

Keislaman

Drs. KH. Imam Hambali

III

Tafsir Kependidikan

Prof. Dr. H. Ali Mudhofir, M.Ag

IV

Fiqhul Munakahat

Drs. KH. Ilhamullah Sumarkhan, MAg

5

 

 

 

 

  SHUBUH

 

 

KAMIS

I

Kitab Al- Hikam

Drs. KH. Misbahul Munir, M.Ag

II

Pemikiran Islam

Prof. Dr. Kh Ali Maschan Moesa, M.Si

III

Teologi Islam

Drs.H. Muktafi Sahal, M.Ag

IV

Ilmu Keislaman

Drs. H. Farmadi Hasyim, M.Ag

V

Akhlaq Tasawuf

Drs. H. Ahsanul Haq, M.PdI

6

 

 

 

SHUBUH

JUMAT

I,V

Mutiara Tausiyah Rosul

Drs. HM. Taufiq AB

II

Zakat, Infaq dan Haji

Drs. HM. Ghufron Ihsan, M.PdI

III

Keislaman

Drs HM. Roziqi, MM

IV

Akhlaqul Karimah

Prof Dr.H. Ali Mas'ud, M.Ag

7

SHUBUH

SABTU

I

Fiqih Muamalah

Drs. Hm. Ikhsan Yusuf, SH. MHum

II, V

Sejarah Islam

Dr. HM. Baihaqi, MA

III

Manajemen/ Fiqhul Zakat

Dr. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag

IV

Pemikiran Islam

Dr. HM. Hasan Ubaidillah, M.Ag

 

Kajian Rutin Ba'da Maghrib 2017

NO

WAKTU

HARI

KE

MATERI KAJIAN

PENCERAMAH

1

Maghrib

AHAD

I

Aqidah Islamiyah

KH. Abdurrahman Nafis, Lc. M.Ag

II

Kesehatan

Penceramah bergantian tiap Ahad

III

Islam dan Budaya

Prof. Dr. H. Mahmud Manan, MA

IV

Tafsir Ilmiy

Prof. Dr. Ir. H. Abdullah Syahab, M.Si

V

Kesehatan Jiwa

DR. HM. Thohir, S.pKj

2

  Maghrib

 

SENIN

I,V

Kitab Bulughul Maram

KH Ma'ruf Khozin

II

Sejarah Fuqoha Sepanjang Masa

Prof. Dr. KH. Ahmad Faishol Haq, M.Ag

III

Tafsir Isyariy

Prof. Dr. Ahmad Husain Aziz, MA

IV

Fiqhul Dakwah

Prof. Dr. H. Aswadi Syuhada, M.Ag

 

3

Maghrib

SELASA

I,III

Tafsir Maudhu'I (Tematis)

Prof. Dr. HM. Roem Rowi, MA

II,V

Tafsir Ayat Ekonomi Syariah

Dr.HM. Khoirul Anwar, M.Ag

IV

Kitab Ihya` Ulumiddin

Dr.KH. Fachrur Rozi, M.Pd.I

 

4

Maghrib

RABU

I - V

Kitab Riyadhussholihin

Ust. HM. Sholeh Drehem, LC

 

5

Maghrib

KAMIS

I - V

Fiqih Kontemporer

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

6

Maghrib

JUMAT

I

Akhlaq Tasawuf

Drs. KH Ilhamullah Sumarkhan, M.Ag

II, V

Sirah Nabawiyah

Dr.H Abdul Kadir Riyadi, MA

III

Pemikiran Islam

Dr. KH. Imam Mawardi, MA

IV

Aqidah Akhlaq

Drs. KH. Syukron Jazilan, M.Ag

7

Maghrib

SABTU

I, V

Fatwa MUI

KH. Abdusshomad Buchori

II

Ekonomi Bisnis Islam

Dr. H. Suherman Rosyidi,M.Sc

III

Hikmatut Tasyri'

Drs. KH. Syafrudin, SH

IV

Akhlaq Tasawuf

Drs. H. Ahsanul Haq, M.PdI